Ancient Texts and Authors

Here is a list of texts, books and biographies of ancient rulers:

Books written by Kings

Book Author Language
Ratnavali Harshavardhana Sanskrit
Priyadarsika Harshavardhana Sanskrit
Nagananda Harshavardhana Sanskrit
Amuktamalayada Sri Krishna Deva Raya Telugu
Tuzk-I-Jahangir Jahangir Persian
Babar Namah or Tuzk-e-Babari Babar Chagatai

 

Biographies of Kings

Book Author Language
Harsha Charita Bana Bhatt Sanskrit
Akbar-Nama Abul Fazl Persian
Prithviraj Raso Chand Bardai Brajbhasha
Humayun Namah Gulbadan Begum Persian
Shah Namah Firdausi Persian

 

Other Books

Book Author Language
Buddha Charitam Ashwaghosha Sanskrit
Geet Govinda Jaya Deva Sanskrit
Abhigyan Shakuntalam Kalidasa Sanskrit
Kumar Sambhava Kalidasa Sanskrit
Meghdoot Kalidasa Sanskrit
Malavikagnimitra Kalidasa Sanskrit
Raghuvansha Kalidasa Sanskrit
Mudra Rakshasa Vishakha Datta Sanskrit
Devichandraguptam Vishakha Datta Sanskrit
Panchatantra Vishnu Sharma Sanskrit
Rajtarangini Kalhana Sanskrit
Arthashastra Kautilya Sanskrit
Padmavat Malik Mohd Jayasi Awadhi
Kamasutra Vatsyayana Sanskrit
Mrichchakatikam Shudraka Sanskrit
Kiratarjuniya Bharavi Sanskrit
Dashakumaracarita Dandin Sanskrit
Kavyadarsa Dandin Sanskrit
Ashtanga Sangraha Vagbhata Sanskrit
Vasavadatta Subandhu Sanskrit
Amarakosha Amarasimha Sanskrit
Panch-Siddhantika Varahamihira Sanskrit
Brihat-Samhita Varahamihira Sanskrit
Brihat-Jataka Varahamihira Sanskrit
Kavirajamargam* Srivijaya Kannada
Vikramarjunavijaya Pampa Kannada
Santipurana Ponna Kannada
Silappadkaram Ilango Adigal Tamil
Manimekalai Sattanar Tamil
Panduranga Mahatyam Tenali Ramakrishna Telugu

Leave a Reply