Important Dams in India

Dam Name River Location
Tunga Bhadra Dam Thunga Bhadra Karnataka
Mettur Dam Kaveri Tamil Nadu
Krishnarajsagar Dam Kaveri Karnataka
Maithon Dam Barakar River Jharkhand
Ukai Dam Tapi River Gujarat
Indira Sagar Dam Narmadha Madhya Pradesh
Hirakud Dam Mahanadi River Orissa
Cheruthoni Dam Cheruthoni Kerala
Baglihar Dam Chenab River Jammu and Kashmir
Ranjit Sagar Dam Ravi River Punjab
Srisailam Dam Krishna River Andhra Pradesh
Sardar Sarovar Dam Narmadha Gujarat
Bhakra Nangal Dam Sutlej River Punjab and Himachal Pradesh
Koyna Dam Koyana River Maharashtra
Idukki Arch Dam Periyar River Kerala
Lakhwar Dam Yamuna River Uttarakhand
Tehri Dam Bhagirathi River Uttarakhand

Leave a Reply